Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Atelierforhope,  Schilderijen en Kunstkado’s, gevestigd te Doetinchem
Versie geldig vanaf 25-05-2018
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelierforhope, Schilderijen en Kunstkado’s. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Atelierforhope. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat en hoogte heeft genomen van het privacystatement : https://atelierforhopewebshop.nl/privacy-policy/

Atelierforhope behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Atelierforhopekunstkado erkend.

1.4 Atelierforhope garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Betaling en Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Atelierforhope na ontvangst van de betaling bestellingen zo spoedig mogelijk maar tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.2.2 Tijdens schoolvakanties kan van de op de site genoemde levertijd van de afzonderlijke producten worden afgeweken met in achtname van de genoemde maximale levertijd bij 2.2.1

2.3 Aan de leveringsplicht van Atelierforhope zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atelierforhope geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Atelierforhope heeft teruggezonden, is de koop een feit.  Tijdens de bedenktijd van 7 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product, bijbehorende zaken en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en gedegen verpakking aan de ondernemer retourneren.

4.2. Werkwijze bij retournering:
– Atelier for Hope wordt via mail of contactformulier op de hoogte gesteld van de gewenste retourzending,  voorzien van de oorspronkelijke bestelnummers en de bankrekening waar het  aankoopbedrag op moet worden teruggestort.

– Consument ontvangt een bevestigingsmail mbt tot het retourneren van Atelier for Hope.
– Na bevestigingsmail van zijde van Atelier for Hope draagt de consument zorg voor de  
  retourzending aan onderstaand adres:


Atelier for Hope
Kervelveld 7
7006TA Doetinchem.

  Verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

– Atelier for Hope betaalt zo snel mogelijk na ontvangst (ten minste binnen 30 dagen) van de retourzending de door consument betaalde aanschafwaarde van de producten terug op de door  consument opgegeven bankrekening.


De afnemer dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden zo mogelijk in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Atelierforhopekunstkado er zorg voor dat zo spoedig mogelijk doch ten minste binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties en wensen van de consument, ofwel ingeval van een schilderij of oplage in opdracht.
 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Atelierforhope, dan worden uw gegevens die nodig zijn voor uitvoering van uw bestelling, opgenomen in het klantenbestand van Atelierforhope. Desgewenst kunt u aangeven of u in de toekomst een nieuwsbrief wilt ontvangen. Atelierforhope houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden indien dat niet noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling. Zie voor uitgebreide beschrijving van onze omgang met uw gegevens onze Privacy Policy.

5.2 Atelierforhope respecteert de privacy van de gebruikers van deze internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Atelierforhope maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie
6.1 Atelierforhope garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Atelierforhope komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Atelierforhope is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Atelierforhope) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Atelierforhope. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Atelierforhope schriftelijk te worden gemeld. Eventuele terugzending van producten die niet voldeden aan de kwaliteits en garantieeisen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Atelierforhope gegrond worden bevonden, zal Atelierforhope naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atelierforhope en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Atelierforhope) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Atelierforhope gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Atelierforhope voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Atelierforhope in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Atelierforhope en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Atelierforhope zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Atelierforhope slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Atelierforhope gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Atelierforhope kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Atelierforhope en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Atelierforhope op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Atelierforhope behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Atelierforhope gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1 Atelierforhope is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelierforhope alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Atelierforhopebehoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelierforhope gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Atelierforhope bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
 
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Atelierforhope aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Atelierforhope zolang de afnemer de vorderingen van Atelierforhope uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Atelierforhope wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

11.2 De door Atelierforhope geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Atelierforhope of een door Atelierforhope aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Atelierforhope haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 
12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Atelierforhope en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Doetinchem kennis, tenzij Atelierforhope er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.